SERVICE CONTRACT | PALVELUEHDOT

I’ve gathered contract terms in order for us to work together as smoothly as possible. If you have any questions regarding these, feel free to contact me and I’ll be happy to help. Service contract in Finnish below.

Alle on kerätty palveluehdot, jotta yhdessä työskentely olisi mahdollisimman saumatonta. Jos sinulla herää kysymyksiä näistä, olethan minuun yhteydessä – vastaan mielelläni kysymyksiisi. Palveluehdot suomeksi alla.

GENERAL | YLEISTÄ

All presented prices includes 24% VAT

When booking your service there will be 80 EUR reservation fee. Wedding shoots service fee is 20% of the total price.

If you share the pictures on social media, please tag or mention @veramoi or @Vera Kota-aho

The photographer retains all copyrights, images may not be post-processed yourself and raw images are not delivered or shown to the customer

The customer is obliged to familiarize themselves with the shooting and editing style of the photographer and accepts it as such.

Kaikki hinnat sisältävät 24% ALV

Varatessasi kuvauksen veloitetaan varausmaksu 80 EUR. Hääkuvauksissa varausmaku 20% kokonaishinnasta.

Jos jaat kuvia sosiaalisessa mediassa, merkitsethän Instagramissa @veramoi ja muualla @ Vera Kota-aho

Kuvaajalla säilyy kaikki tekijänoikeudet, kuvia ei saa jälkikäsitellä itse eikä raakakuvia toimiteta tai näytetä asiakkaalle

Asiakas on velvollinen tutustumaan kuvaajan kuvaus- ja muokkaustyyliin ja hyväksyy sen sellaisenaan.

THE CUSTOMER ACCEPTS THE TERMS BELOW BY PAYING THE BOOKING FEE

ASIAKAS HYVÄKSYY ALLAOLEVAT EHDOT MAKSAMALLA VARAUSMAKSUN.

In English

Delivery of services and products

The company undertakes to deliver the agreed digital products or services:

  • Services – at a time & location agreed together
  • Products – in short sessions, no later than six (6) business days after the service is completed and the invoice is fully paid. Wedding session not later than three (3) weeks

Agreeable rights in relation to services and products

The customer gets full usage rights for the products. The customer can make an unlimited number of photos, boards, etc. from the images and share the images on social media. When publishing photos, the photographer’s name is nice to be mentioned – yet not obligated. (Vera Kota-aho / @veramoi)

The company has the rights to use the images as a reference on the website and social media as well as for commercial purposes. Children’s photos are agreed separately.

Style of services and products and backup obligation

The customer has seen the photographer’s previous works (visible at www.veramoi.com), so the customer knows and trusts the photographer’s ability to photograph. The customer understands and accepts that the photographer’s shooting style may change over time and/or due to circumstances. The photographer does not guarantee that the delivered images are identical/similar in style of her previous images. The person being photographed understands that the final result of the photos is also affected by the person being photographed own investment and preparation.

The photographer decides the artistic style of the photos according to the prevailing circumstances and his own judgment. RAW-files are not shown or delivered to the customer. The photographer’s backup copy obligation ends 1 month after the delivery of the product, and the photographer has no obligation to keep the customer’s products after that.

Responsibilities and obligations of the customer

The customer is obliged to provide the company with the correct information. For example, for invoicing, up-to-date and correct information must be given to the company. The company is not responsible for payment reminders or other damages caused by providing incorrect information.

Compensation for kilometers

Kilometer compensation after a travel of more than 15 km is €0.55/km

Booking fee

A non-refundable booking fee is charged when booking. This ensures the realization of the service for both of us. The reservation fee will be refunded from the total amount of the service. An invoice for the final amount will be sent after the photo shoot. The invoice must be paid before the product is delivered.

For example: The customer books a 60-minute photography service (€120), for which €80 is paid at the time of booking. After the shooting day, an invoice worth €40 will be sent to the customer. (Reservation fee €80 + €40 = €120). If the customer cancels the shoot, the photographer will withhold the booking fee of €80.

Cancellations

If the customer cancels the shoot, the booking fee (80 €) will not be refunded. The day of the shoot can be transferred one (1) time without loosing the booking fee. All shoots in milieu are subject to weather conditions and the shoot can be moved as often as necessary. If the customer does not arrive for the photo shoot at the agreed time, the photo shoot fee will not be refunded and a new time will be reserved for the same booking fee.


If the photographer gets sick or is unable to do so, the shoot will be postponed, or if rescheduling is not possible (documentary wedding photography), the photographer will return the money paid in full. In wedding photography, the client understands that the photographer does not have a replacement for him in case of illness. For wedding photography, the reservation is only binding when the customer has paid the reservation fee. If the wedding is cancelled, the reservation fee will not be refunded.


If the service proves impossible to perform due to an unforeseeable and force majeure obstacle beyond the control of either party, he has the right to cancel the order without being liable for compensation. Force majeure must be reported immediately.

Payments and invoicing

Payment for products and services takes place through an invoice. The customer is obliged to pay for the purchased product in full if the service has been completed.

The service is paid by invoice in two parts: at the time of booking, and after the delivery of the service (remaining sum). The invoice of the remaining sum will be sent on the next day from the service. The invoice needs to be paid before the pictures will be delivered.

Suomeksi

Palveluiden ja tuotteiden toimitus

Yritys sitoutuu toimittamaan sovitut digitaaliset tuotteet tai palvelut:

  • Palvelut – yhdessä sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa
  • Tuotteet – lyhyissä kuvaussessioissa palvelun suorittamisesta viimeistään kuuden (6) arkipäivän kuluessa, kun lasku on kokonaisuudessaan maksettu. Hääsessioissa viimeistään kolmen (3) viikon kuluessa.

Sovittavat oikeudet palveluihin ja tuotteisiin liittyen

Asiakas saa kuvilleen täydet käyttöoikeudet. Asiakas voi teettää kuvista rajattomasti valokuvia, tauluja yms. sekä jakaa kuvia sosiaalisessa mediassa. Toiveena on kuvien julkaisemisen yhteydessä kuvaajan nimen mainitseminen – tämä ei ole kuitenkaan velvoitettua. (Vera Kota-aho / @veramoi)

Yrityksellä on oikeudet käyttää kuvia referenssinä kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä kaupallisessa tarkoituksessa. Lapsikuvista sovitaan aina erikseen.

Palveluiden ja tuotteiden tyyli sekä varmuuskopiointivelvollisuus

Asiakas on nähnyt kuvaajan aiempia töitä (näkyvillä www.veramoi.com) , joten asiakas tietää sekä luottaa kuvaajan taitoon kuvata. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että kuvaajan kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä ja/tai olosuhteiden takia. Kuvaaja ei takaa, että toimitettavat kuvat ovat tyyliltään identtisiä/samanlaisia kuin hänen aikaisemmat kuvansa. Kuvattava ymmärtää, että kuvien lopputulokseen vaikuttaa myös kuvattavan oma panostus ja valmistautuminen. Kuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden ja oman harkintansa mukaisesti.

Kuvaajan varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 1 kk tuotteen toimittamisen  jälkeen, eikä kuvaajalla ole sen jälkeen velvollisuutta säilyttää asiakkaan tuotteita.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on velvollisuus antaa yritykselle oikeat tiedot. Esimerkiksi laskutusta varten on annettava ajankohtaista ja oikeaa tietoa, jotta yritys pystyy laskuttamaan asiakasta. Väärien tietojen antamisesta koituneet maksumuistutukset tai muut vahingot eivät ole yrityksen vastuulla.

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus yli 15km matkan jälkeen 0,55€/km

Varausmaksu

Varauksen yhteydessä veloitetaan varausmaksu, jota ei palauteta. Tällä varmistetaan palvelun toteutuminen meille molemmille. Varausmaksu hyvitetään hyvitetään palvelun kokonaissummasta. Lasku loppusummasta lähetetään kuvauksen jälkeen. Lasku tulee olla maksettuna ennen tuotteen toimitusta.

Esimerkiksi: Asiakas varaa 60 min valokuvauspalvelun (120€), josta maksetaan varaushetkellä 80€. Kuvauspäivän jälkeen asiakkaalle lähetetään 40€ arvoinen lasku. (Varausmaksu 80€ + 40€ = 120€). Mikäli asiakas peruisi kuvauksen, pidättäisi valokuvaaja varausmaksun 80€.

Peruutukset

Kuvausmaksu toimii samalla myös varausmaksuna. Mikäli asiakas peruu kuvauksen, kuvaus/varausmaksua ei palauteta. Kuvauksen voi siirtää max. 1 krt samasta kuvausmaksusta. Kaikki kuvaukset miljöössä ovat säävarauksella, kuvausta siirretään niin monesti kuin on tarve. Mikäli asiakas ei saavu kuvaukseen sovittuna ajankohtana, kuvausmaksua ei palauteta eikä uutta aikaa varata samasta kuvausmaksusta. 

Mikäli kuvaaja sairastuu tai estyy, kuvausta siirretään tai jos siirtäminen ei ole mahdollista (dokumentaarinen hääkuvaus) kuvaaja palauttaa maksetun rahan kokonaisuudessaan. Hääkuvauksissa asiakas ymmärtää, että valokuvaajalla ei ole itselleen korvaajaa sairastapauksen sattuessa. Kuvaaja pyrkii parhaansa mukaan auttamaan hääparia löytämään toisen valokuvaajan. Hääkuvauksissa varaus on sitova vasta, kun asiakas on maksanut varausmaksun. Mikäli häät perutaan, varausmaksua ei palauteta.

Mikäli palvelu osoittautuu kummasta tahansa osapuolesta riippumattoman, ennalta-arvaamattoman ja ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on hänellä oikeus peruuttaa toimeksianto joutumatta korvausvastuuseen. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa välittömästi.

Maksut & laskutuss

Tuotteiden ja palvelujen maksaminen tapahtuu laskun kautta. Asiakas on velvollinen maksamaan ostamansa tuotteen kokonaan, mikäli palvelu on suoritettu. Palvelu maksetaan laskulla kahdessa osassa: varaushetkellä varausmaksu sekä palvelun toimittamisen jälkeen, ennen kuvien toimittamista.